Thay m?t kính Nokia Lumia chuyên nghi?p

Trung tâm thay m?t kính Nokia Lumia  - Thành H?ng Mobile gi?i thi?u d?ch v? thay th? m?t kính chính hãng, trung tâm nh?n thay m?i các m?t kính c?a các dòng Nokia Lumia, ?ây là m?t dòng máy t?m trung r?t ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam. V?i thi?t k? m?t kính li?n c?m ?ng vi?c thay th? m?t kính ???c trung tâm th?c hi?n v?i ph?n kính b? h? và không nh?t thi?t ph?i thay c? b? màn hình nh? tr??c n?a.

Vi?c s? d?ng máy b? h? m?t kính luôn là ?i?u khó ch?u v?i ng??i dùng Smarthone, v?i Nokia Lumia các tr??ng h?p n?ng có th? d?n ??n ch?t c?m ?ng và ?nh h??ng t?i màn hi?n th?. Vì v?y quý khách nên ??n trung tâm ?? ???c ki?m tra và t? v?n khi x?y ra các s? c?, Thành H?ng Mobile hân h?nh ???c ti?p ?ón quý khách.

Thay m?t knh Nokia

D?ch v? thay th? m?t kính Nokia Lumia l?y ngay

Khi nào c?n thay m?t kính Nokia Lumia ?

M?t kính Nokia ???c thi?t k? t??ng t? nh? nhi?u smartphone khác n?m b?n ngoài và giúp b?o v? màn hình hi?n th? chính bên trong. Khi ch?u các va ??p, tác ??ng, r?t d? làm n?t, v? m?t kính b?i kh? n?ng ch?u l?c th??ng không t?t l?m. Quý khách có th? g?p các va ??p tr?c ti?p ?nh h??ng t?i m?t kính, tuy nhiên còn m?t s? v?n ?? khác mà khi dùng máy lâu ngày c?ng c?n ph?i thay m?t kính Nokia m?i nh? : m?t kính b? ? vàng, m?t kính b? ??c, ?m, m?t kính b? x??c quá nhi?u.

T?i trung tâm Thành H?ng các s? c? s? ???c nhân viên xác ??nh và gi?i quy?t tri?t ??, m?t kính có th? ???c thay m?i ho?c v? sinh, quá trình x? lý th?c hi?n rõ ràng và nghiêm túc. 

B?ng giá thay m?t kính Nokia Lumia chính hãng

Các m?t kính Nokia lumia phía d??i ??u là các phiên b?n ph? bi?n trên th? tr??ng Vi?t Nam, trong ?ó n?u quý khách không tra ???c model mà mình c?n xin vui lòng liên h? t?i Hotline : 0985 023 023. 

B?ng giá có th? thay ??i theo t?ng th?i ?i?m, do trung tâm ch?a k?p Update vì v?y quý khách n?u c?n n?m chính xác giá vui lòng liên h? qua Hotline c?a trung tâm ho?c liên h? ?? ???c t? v?n tr?c ti?p.  V?i các linh ki?n ???c thay hoàn toàn chính hãng và có xu?t x? rõ ràng, quý khách hoàn toàn yên tâm v?i th?i gian b?o hành lên t?i 3 tháng.

STT Model m?t kính Giá thay (VN?) B?o hành Chú thích
1 M?t kính c?m ?ng Nokia Asha 501 550.000 3 Tháng  
2 M?t kính c?m ?ng Nokia Asha 502 600.000 3 Tháng  
3 Thay m?t kính Lumia 520 350.000 3 Tháng  
4 C?m ?ng Lumia 620 450.000 3 Tháng  
5 C?m ?ng Lumia 625 350.000 3 Tháng  
6 M?t kính Lumia 630 500.000 3 Tháng  
7 C?m ?ng Lumia 720 600.000 3 Tháng  
8 M?t kính Lumia 730 500.000 3 Tháng  
9 Thay m?t kính Nokia lumia 822 600.000 3 Tháng  
10 C?m ?ng Lumia 920 650.000 3 Tháng  
11 M?t kính c?m ?ng Nokia 1320 Liên H? 3 Tháng  
12 Thay m?t kính Nokia Lumia 1520 900.000 3 Tháng  
13 Kính Lumia 701 550.000 3 Tháng  
14 Kính Lumia 925 550.000 3 Tháng  
15 Kính Lumia 1020 550.000 3 Tháng  
16 M?t kính c?m ?ng Nokia X 600.000 3 Tháng  
17 M?t kính c?m ?ng Nokia XL 600.000 3 Tháng  
18 M?t kính lumia x2  450.000  3 tháng  
19 M?t kính lumia 530 nokia  450.000 3 tháng  
20 M?t kính lumia nokia  535  450.000 3 tháng  
21 M?t kính lumia 640  450.000 3 tháng  
22 M?t kính màn hình nokia lumia 640XL   450.000 3 tháng  
23 M?t kính c?m ?ng lumia 930  700.000 3 tháng  
24 M?t kính c?m ?ng nokia lumia 850 900.000 3 tháng  

B?ng giá áp d?ng t? ngày 20/10/2015

L?u ý: Giá trên ch?a bao g?m chi phí thay th? và b?o hành, Quý khách vui lòng thanh toán thêm t? 100.000 VN? ??n 300.000 VN? chi phí thay thê và b?o hành tùy ?? khó c?a t?ng model. Giá ph? thu?c vào t?ng chi nhánh xin liên h? n?i g?n nh?t ?? có báo giá m?i nh?t.

Quy trình thay m?t kính Nokia Lumia

Quy trình s?a ch?a hay thay th? m?t kính Nokia ?ã ???c trung tâm nghiên c?u và ??a ra m?t cách rõ ràng, giúp vi?c x? lí ???c hi?u qu? t?i ?a. Chúng tôi x? lý các s? c? trên màn hình Nokia ??u ph?i ??m b?o không x?y ra s? c? v? linh ki?n, máy ho?t ??ng ?n ??nh, th?i gian nhanh chóng, cùng ??i ng? nhân viên tay ngh? cao. T?i các trung tâm không uy tín, các quy trình th??ng không chú ý ??n và khách hàng c?ng không rõ ràng v? v?n ?? này d?n ??n nhi?u m?t mát sau này khiên b?n r?t khó ch?u. 

T?i Thành H?ng, quá trình thay m?t kính cho Nokia ???c th?c hi?n theo các b??c :

 1. Ki?m tra máy và xác ??nh s? c?.
 2. Ti?n hành ki?m tra nh?ng l?i và s? c?, ??a ra ph??ng án gi?i quy?t cho khách hàng.
 3. Ti?n hành thay m?t kính.
 4. S? d?ng máy tách m?t kính b? l?i.
 5. Ép m?t kính m?i vào, test th? c?m ?ng màn hình.
 6. Hoàn thành máy cho khách và vi?t b?o hành.
 7. Quý khách test l?i cùng nhân viên xem còn s? c? nào s? ???c kh?c ph?c ngay.

Thnh H?ng Mobile

Trung tâm Thành H?ng, m?t ??a ch? s?a ch?a ?i?n tho?i Nokia uy tín

Cam k?t v? d?ch v? thay m?t kính Nokia Lumia t?i Thành H?ng

V?i m?t ??i ng? nhân viên tay ngh? lâu n?m, các k? thu?t ???c s? d?ng thu?n th?c, các m?t kính Nokia ???c th?c hi?n hoàn toàn d? dàng và chính xác. Trong nhi?u n?m ho?t ??ng, ngoài vi?c thay th? các m?t kính cho Nokia, chúng tôi còn có các d?ch v? v? s?a ch?a, thay th? nhi?u các linh ki?n khác. V?i chính xác h?u mãi ch? duy nh?t có t?i Thành H?ng, trung tâm tr? thành m?t trong nh?ng ??a ch? hàng ??u trong khu v?c v? s?a ch?a và thay th? linh ki?n Smartphone. ?i song hành v?i các d?ch v? là nh?ng cam k?t không th? thi?u t? trung tâm :

 • Công ngh? h? tr? thay m?t kính hi?n ??i.
 • Nhân viên tay ngh? cao cùng v?i cách làm vi?c chuyên nghi?p.
 • Linh ki?n m?t kính thay th? chính hãng và có xu?t x? rõ ràng
 • Nhân viên tay ngh? cao, th?i gian thay th? màn hình ch? trong vòng 40- 50 phút.
 • B?o hành 06 tháng cho toàn b? s?n ph?m m?t kính Nokia Lumia.

C?m ?n quý khách ?ã dành th?i gian quan tâm t?i d?ch v? thay m?t kính Nokia c?a chúng tôi.

Video h??ng d?n thay m?t kính cho Nokia Lumia 625 t?i trung tâm :

 

??a ch? liên h?:

Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

T? khóa tìm ki?m trên Google :

 • thay m?t kính lumia t?i hà n?i
 • thay m?t kính nokia giá bao nhiêu
 • m?t kính nokia lumia chính hãng

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook